Algemene
Voor­waarden

1. Toepasbaarheid

1.1 Niettegenstaande enige andersluidende communicatie in het verleden of de toekomst en behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomst, aanvaardt de klant (“de Klant”), door het aanvragen van een offerte bij iValue BVBA, met zetel te 2018 Antwerpen, Quellinstraat 6-12, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen, onder het nummer 0835.586.704 en gekend bij de BTW-administratie onder het nummer BE0835.586.704 (“iValue BVBA”), dat enkel volgende algemene aankoopvoorwaarden (“Algemene Voorwaarden”) van toepassing zijn op alle precontractuele, contractuele en buitencontractuele rechtsverhoudingen tussen iValue BVBA en de Klant, zowel huidige als toekomstige: (in hiërarchisch dalende volgorde, het volgende bij ontstentenis of stilzwijgen van het vorige) (1) de schriftelijke en ondertekende bijzondere overeenkomst; (2) de schriftelijke orderbevestiging; (3) deze Algemene Voorwaarden; (4) art. 4-37 en 41-88 van het Weens Koopverdrag; (5) de Unidroit Principles; (6) het Belgische recht, met uitsluiting van de artikels 1-3, 38-40, en 89-101 van het Weens Koopverdrag. De Klant verklaart uitdrukkelijk een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden te hebben ontvangen en aanvaard. Deze Algemene Voorwaarden prevaleren op de gebeurlijke eigen aankoopvoorwaarden van de Klant. iValue BVBA wijst alle andere normen en voorwaarden af, met de enkele uitzondering van die voorwaarden die iValue BVBA uitdrukkelijk ter aanvaarding ondertekend heeft. Deze uitdrukkelijk ter aanvaarding ondertekende afwijkingen zijn slechts geldig voor het project waarop zij betrekking hebben en kunnen niet ingeroepen worden bij eventuele andere, zelfs gelijkaardige projecten. 1.2 De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of een deel van een bepaling doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van de overige bepalingen en/of de rest van de bepaling. In geval van nietigheid van één van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, zullen iValue BVBA en de Klant, in de mate van het mogelijke en volgens hun loyaliteit en overtuiging, onderhandelen om de nietige bepaling te vervangen door een equivalente bepaling die beantwoordt aan de algemene geest van onderhavige Algemene Voorwaarden. 1.3 iValue BVBA behoudt zich het recht voor haar Algemene Voorwaarden op ieder moment aan te passen en/of te wijzigen, in welk geval zij de Klant hiervan uitdrukkelijk op de hoogte zal brengen op schriftelijke wijze dan wel via haar website. Deze wijzigingen zullen opzichtens de Klant gelden na een termijn van zeven dagen volgend op de schriftelijke kennisgeving dan wel volgend op de aankondiging en publicatie van deze aangepaste voorwaarden op de website. 1.4 Onder Klant wordt ook verstaan, iedereen die in naam en/of voor rekening van een derde een beroep doet op iValue BVBA.

2. Offerte, order en orderbevestiging

2.1iValue BVBA kan al haar offertes op gelijk welk ogenblik terugtrekken. In elk geval zijn alle offertes van iValue BVBA vrijblijvend en slechts te beschouwen als een uitnodiging tot het plaatsen van een order door de Klant. Zo de Klant instemt met de offerte dient hij dit op schriftelijke wijze per brief dan wel per e-mail binnen de 14 dagen na offertedatum aan iValue BVBA te laten weten. Een overeenkomst komt echter slechts tot stand zodra een persoon die bevoegd is iValue BVBA in rechte te verbinden, de order van de Klant schriftelijk bevestigt, dan wel zodra iValue BVBA met de uitvoering van de order een aanvang maakt. 2.2 iValue BVBA is vrij de partijen te kiezen met wie zij een overeenkomst wenst aan te gaan. Zij is hierover geen enkele verantwoording verschuldigd aan de Klant.

3. Prijs

3.1 Alle prijzen zijn BTW exclusief en worden in Euro uitgedrukt. Voor elk project afzonderlijk wordt gewerkt met uurtarieven, afhankelijk van de overeengekomen dienstverlening en/of de profielen van de medewerkers die worden ingezet op het project. Deze prijzen zijn slechts geldig voor het welbepaalde project en gelden dus niet voor eventuele andere, zelfs gelijkaardige projecten, behoudens uitdrukkelijk andersluidend akkoord. 3.2 Alle prestaties die niet expliciet werden voorzien in de bijzondere overeenkomst en/of schriftelijke orderbevestiging, of die ontstaan naar aanleiding van de uitbreiding van de scope van een project, worden geacht meerwerken te zijn op vraag van de Klant, en worden als dusdanig in regie aangerekend aan de Klant, volgens de in 3.1 overeengekomen tarieven. 3.3 Volgende kosten zijn niet inbegrepen en, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, ten laste van de Klant: verplaatsingskosten en eventuele heffingen en belastingen. Verplaatsingskosten worden berekend vanop de maatschappelijke zetel van iValue BVBA, en gefactureerd aan een kostprijs van 0,35 EUR/km. 3.4 Alle prijsnoteringen zijn gebaseerd op basis van de kostprijzen op het ogenblik van de aanbieding. Indien gedurende het tijdvak, gelegen tussen de datum van de orderbevestiging en die van de aflevering, de kostprijzen door welke omstandigheid dan ook verhogen, waaronder doch niet beperkt tot valutaschommelingen, verhogingen van lonen, salarissen, sociale lasten, van overheidswege opgelegde kosten, heffingen en belastingen, transportkosten, en verzekeringspremies (deze opsomming is niet limitatief), heeft iValue BVBA de bevoegdheid de overeengekomen prijs evenredig te verhogen.

4. Voorwerp van de overeenkomst

4.1 De verantwoordelijkheid van iValue BVBA beperkt zich tot een nauwkeurige uitvoering van de order, zoals overeengekomen bij het afsluiten van de overeenkomst. 4.2 Voor zover de diensten van iValue BVBA advies en aanbevelingen inhouden, zullen alle beslissingen aangaande de implementatie van dit advies en deze aanbevelingen genomen worden door de Klant, die hiervoor de verantwoordelijkheid draagt. In zoverre iValue BVBA betrokken wordt bij de concrete implementatie van haar advies en aanbevelingen, zal iValue steunen op de beslissingen en goedkeuringen van de Klant. 4.3 De levering van (onmiddellijk leverbare) zaken of werkproducten (“Deliverables”) en/of producten in eigendom van iValue noodzakelijk voor de uitvoering van haar opdracht (iValue goederen) en/of diensten gebeurt bij de Klant, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen Partijen. De data, die als tijdstippen van de levering van de Deliverables en/of verrichting van de afgesproken prestaties zijn vermeld, zijn slechts informatief en hebben geenszins de betekenis van termijnen binnen de welke iValue BVBA verplicht is de levering uit te voeren. In geval van overschrijding van de aangegeven termijn, zullen iValue BVBA en de Klant een redelijke bijkomende termijn overeenkomen. Geen enkele termijnoverschrijding, noch van de oorspronkelijke, noch van de bijkomende termijn(en), kan voor de Klant aanleiding geven tot enige annulatie van de order, enig uitstel van betaling en/of enige vordering tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst. Wijzigingen en/of aanvullende werkzaamheden/opdrachten en/of gebrek aan medewerking door de Klant hebben automatisch tot gevolg dat de vooropgestelde vermoedelijke uitvoeringstermijnen vervallen. Eventuele meer- of verletkosten kunnen door iValue BVBA in dit geval worden aangerekend aan de Klant. Gedeeltelijke uitvoering heeft geen verbreking van de overeenkomst tot gevolg. 4.4 iValue BVBA is niet aansprakelijk voor vertragingen, opgelopen als gevolg van het in gebreke blijven van de Klant en/of enige andere derde. 4.5 De Klant draagt de verantwoordelijkheid om alle gegevens, informatie en data, waarvan iValue BVBA aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de order, en/of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te weten dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de order, tijdig over te maken aan iValue BVBA, alsook om de nodige medewerking en faciliteiten te verlenen aan iValue BVBA noodzakelijk voor de uitvoering van haar opdracht. 4.6 iValue BVBA is niet verantwoordelijk voor het beoordelen of enige documenten, plannen, tekeningen, en/of berekeningen en/of de inhoud van de door haar te verwerken informatie voldoen aan de toepasselijke wetgeving en/of andere normen.

5. Klachten en aansprakelijkheid

5.1 De Klant draagt het risico van de bestelde Deliverables en/of andere iValue goederen vanaf het ogenblik dat zij de bedrijfsruimte van iValue BVBA dan wel van één van haar leveranciers verlaten met het oog op de levering bij de Klant, dan wel vanaf het ogenblik dat de diensten geleverd zijn. De Klant moet direct bij de ontvangst van de Deliverables en/of bij levering van de diensten een eerste verificatie uitvoeren. Deze onmiddellijke verificatieplicht heeft onder meer betrekking op: (louter exemplatieve opsomming) correctheid van de order, volledigheid van de order, gebruik van de correcte gegevens, conformiteit van de afgesproken Deliverables en/of geleverde diensten, etc. Direct verifieerbare afwijkingen van de geleverde Deliverables en/of de gepresteerde diensten moeten aan iValue BVBA ter kennis worden gebracht binnen de 8 werkdagen na de leverings- of uitvoeringsdatum per aangetekend schrijven en met vermelding van het factuurnummer of het nummer van de bestelbon en met een gedetailleerde opgave van de niet-conformiteit of het gebrek, bij gebreke waaraan de Klant het recht verliest zich op de niet-conformiteit en/of het gebrek te beroepen. Elke aanwending door de Klant van Deliverables en/of diensten door iValue BVBA geleverd dient als uitdrukkelijke aanvaarding ervan beschouwd te worden. 5.2 Verborgen gebreken dienen binnen de 8 werkdagen vanaf de ontdekking via gemotiveerd aangetekend schrijven meegedeeld te worden aan iValue BVBA, zo niet verliest de Klant het recht zich hierop te beroepen. 5.3 iValue BVBA kan niet aansprakelijk worden gesteld behoudens in geval van zware fout, opzet en/of bedrog. 5.4 iValue BVBA is in geen geval aansprakelijk voor fouten te wijten aan foutieve, laattijdige en/of onvolledige informatie of gegevens zoals door de Klant meegedeeld, voor enige schade die voortvloeit uit wijzigingen die door de Klant en/of een derde aan de eventuele documenten, plannen, tekeningen, en/of de inhoud van de door iValue BVBA te verwerken informatie werd aangebracht, voor de verkeerde of schadelijke aanwending van de Deliverables en/of de iValue goederen en/of documenten, plannen, tekeningen, en/of de inhoud van de door iValue BVBA verwerkte informatie, en/of voor het niet- naleven door de Klant van wettelijke en/of andere verplichtingen. iValue is in geen geval aansprakelijk voor het mislukken van haar opdracht ten gevolge van daden gesteld door dan wel nalatigheden door de Klant en/of diens aangestelden (met inbegrip van entiteiten of individuen onder controle van de Klant dan wel voorzitters, bestuurders, werknemers, ander personeel, (handels)tussenpersonen etc.) en/of derden. 5.5 iValue BVBA is in geen enkel geval gehouden tot het vergoeden van indirecte schade (waaronder, doch niet beperkt tot gevolgschade, incidentele schade, morele schade etc.), noch van schade die het factuurbedrag overstijgt, noch in geval van meerdere opeenvolgende facturaties, een factuurbedrag dat drie maanden voorafgaand aan het schadegeval overschrijdt. 5.6 iValue BVBA kan naar eigen keuze en inzicht in geval van tijdig en correct gemelde non-conformiteit of gebrek aan de geleverde Deliverables en/of diensten: (1) de non-conforme of gebrekkige Deliverables corrigeren; of (2) de non-conformiteit of het gebrek te vergoeden. 5.7 iValue BVBA verleent geen garantie met betrekking tot de geschiktheid en/of verhandelbaarheid van de Deliverables en of andere iValue goederen en/of andere goederen voor een welbepaald doel. 5.8 De Klant vrijwaart iValue BVBA voor eventuele aanspraken van derden, die schade lijden in verband met de uitvoering van het order en/of de bijzondere overeenkomst. 5.9 De Klant mag in geen geval werkzaamheden door derden laten uitvoeren, met het oog op de correctie van niet-conforme en/of gebrekkige levering en/of de foutief geleverde diensten op straffe van verval van terugbetaling dan wel herstel/correctie van de geleverde Deliverables en/of diensten. 5.10 Klachten schorsen de betalingsverplichting van de Klant binnen de in deze Algemene Voorwaarden gestelde termijn niet. 5.11 De Klant is gehouden tot het vergoeden van alle kosten gemaakt naar aanleiding van onterechte klachten. 5.12 In geval van niet-aanvaarding van de geleverde Deliverables, en bij levering van eventueel noodzakelijke iValue goederen, is de Klant in elk geval aansprakelijk voor het behoud, de bewaking en de bewaring van de geleverde Deliverables en/of Deliverables zonder dat de Klant hiervoor enige vergoeding kan eisen vanwege iValue BVBA. 5.13. iValue BVBA maakt gebruik van CRM/Projectsoftware die de Klant o.a. de mogelijkheden geeft haar projecten en dienstverleningen op te volgen, discussies te starten en te volgen, tijdslijnen te bekijken etc. De Klant erkent uitdrukkelijk hiervan kennis te hebben en hiermee akkoord te gaan. iValue kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, directe dan wel indirecte, die voortvloeit uit het gebruik van deze systemen, dan wel ten gevolge van enig disfunctioneren ervan.

6. Overmacht en hardship

6.1 iValue BVBA is niet aansprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen die veroorzaakt is door overmacht of imprevisie. 6.2 In geval van overmacht of hardship kan iValue BVBA naar eigen keuze en inzicht (1) de uitvoering van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk tijdelijk opschorten; (2) de overeenkomst bij aangetekende brief ontbinden; en/of (3) de Klant uitnodigen om de overeenkomst te heronderhandelen. Indien de Klant niet te goeder trouw deelneemt aan de heronderhandelingen, kan iValue BVBA de rechtbank verzoeken nieuwe contractsvoorwaarden te bepalen en/of de Klant tot schadevergoeding te veroordelen. 6.3 Onder overmacht en hardship worden onder meer verstaan (louter exemplatieve opsomming): beslagleggingen om welke reden dan ook, het niet-leveren bij iValue BVBA van goederen noodzakelijk voor de uitvoering van haar order, stakingen, uitsluitingen, uit- of invoerbeperkingen, brand of ongevallen, overheidsmaatregelen, oorlog, onlusten, mobilisatie, ziekte of ongevallen, communicatie- en informaticastoringen, transport- en/of verplaatsingsbelemmeringen, vertragingen, panne, file, (wijzigende) wetbepalingen en in het algemeen om het even welke storingen en belemmeringen en/of onvoorziene omstandigheden binnen of buiten iValue BVBA en/of de bedrijven waar iValue BVBA haar goederen betrekt waardoor zij haar contractuele verplichtingen niet (naar behoren) kan uitvoeren.

7. Factuur en betaling

7.1De Klant moet zijn klachten, opmerkingen en restricties met betrekking tot facturen binnen de 8 werkdagen na factuurdatum aan iValue BVBA overmaken, per aangetekende brief, en met vermelding van de factuurdatum, het factuurnummer, en een omstandige beschrijving van de klachten. 7.2 Alle facturen worden aan de Klant overgemaakt door middel van een e-mail aan de contactpersoon zoals opgegeven bij de bevestiging van de offerte door de Klant, behoudens andersluidend uitdrukkelijk akkoord. De Klant verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met deze wijze van factureren en verklaart dat zijn mailbox voldoende capaciteit heeft om deze e-mails te ontvangen. Ivalue BVBA is niet verantwoordelijk en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld wanneer de e-mail bevattende de factuur wordt onderschept, vervalst, aangetast door virussen etc. 7.3 De facturen zijn contant betaalbaar op het adres vermeld op de factuur of via betaling op een op naam van iValue BVBA staande bank- of girorekening binnen de 30 dagen na facturatiedatum, tenzij anders bedongen wordt in tussen partijen bindende stukken. Cheques en wissels gelden slechts als betaling na hun inlossing. Eventuele kosten ervan vallen ten laste van de Klant. Er wordt geen korting toegestaan voor contante betalingen. 7.4 Bij verzuim van contante betaling of betaling op een op naam van iValue BVBA staande bank- of girorekening binnen de 30 dagen na facturatiedatum, of bij niet-betaling, of bij onvolledige betaling op de voorziene vervaldag van een deelbetaling dan wel de volledige betaling:

  • geldt van rechtswege op het factuurbedrag en zonder enige ingebrekestelling een conventionele intrest van 1,2 % per maand, die jaarlijks wordt gekapitaliseerd, te rekenen vanaf de dag der aangifte van de factuur of vanaf de voorziene vervaldag. Elke maand zal als een begonnen maand worden aangerekend;
  • zal het factuurbedrag van rechstwege en zonder enige ingebrekestelling, ten titel van forfaitair beding, verhoogd worden met 10 % van het factuurbedrag met een minimum van 150 EUR. Deze vergoeding geldt als schadeloosstelling voor de inningskosten van de schuldvordering (zoals personeels- en administratiekosten, beheer en opvolging van het dossier, invloeden op het financieel beheer etc.), dit bij toepassing van art. 1147 en 1152 B.W. Deze vergoeding is verschuldigd naast (deze opsomming is niet exhaustief) de eventuele verwijlintresten, de invorderbare procedurekosten, de advocatenkosten, de gerechtelijke en buitengerechtelijke inningskosten en de eventuele vergoeding voor materiele schade en winstderving. iValue BVBA heeft steeds het recht haar eventuele bijkomende (directe dan wel indirecte) schade te bewijzen en te vorderen;
  • worden alle andere, zelfs niet vervallen, facturen van iValue BVBA op de Klant onmiddellijk opeisbaar;
  • heeft iValue BVBA het recht de (verdere) uitvoering van de betreffende en/of één of meerdere andere overeenkomsten met de Klant te schorsen of uit te stellen tot na betaling en/of de overeenkomst bij aangetekende brief te ontbinden, zonder dat daartoe een voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is. Bij een eventuele heropstart, wordt een heropstartkost aangerekend ten bedrage van 10 % van de openstaande facturen. De Klant kan in geen enkel opzicht recht hebben op enige schadevergoeding omwille van deze beslissing(en).
  • blijven alle Deliverables en/of andere goederen in hun totaliteit voor rekening en risico van de Klant en de volledige eigendom van iValue BVBA. Eventueel betaalde voorschotten of deelbetalingen dienen dan als vergoeding voor kosten en winstderving ten voordele van iValue BVBA aanzien te worden.

7.5 Aanvaarding van gedeeltelijke betaling gebeurt onder alle voorbehoud en wordt aangerekend in volgende volgorde: (1) inningskosten, (2) schadevergoeding; (3) intresten; (4) hoofdsommen.

8. Annulatie

8.1. Elke partij heeft het recht de samenwerking zonder opgave van reden voortijdig te beëindigen, mits vooropzeg van dertig dagen, zonder dat zij een verbrekingsvergoeding verschuldigd is. De reeds geleverde prestaties dienen wel steeds vergoed te worden. Bij gebreke aan het respecteren van deze opzegtermijn heeft iValue BVBA recht op een schadevergoeding van ten minste 30% van de resterende projectwaarde, onverminderd haar uitdrukkelijke recht om een hogere schadevergoeding te vorderen indien daartoe het bewijs wordt geleverd.

9. Zelfstandigheid van partijen

9.1 De aan iValue BVBA opgedragen – en door haar aanvaarde – opdrachten brengen geen enkele band van ondergeschiktheid tussen haarzelf en haar aangestelden en/of personeel enerzijds en de Klant anderzijds tot stand. Zowel naar de uitvoeringsmodaliteiten als naar de inhoud, worden de opdrachten door iValue BVBA dan ook in volkomen vrijheid en onafhankelijkheid uitgeoefend, evenwel rekening houdend met de noden en wensen van de Klant zoals nader bepaald in de offerte. iValue BVBA ontzegt zich uitdrukkelijk het recht of de mogelijkheid om eender welke instructies, laat staan gezag, uit te oefenen over de Klant en/of haar mandatarissen of aangestelden. iValue BVBA zal haar Opdrachten kunnen uitvoeren wanneer en waar zij wil, zonder uit dien hoofde tot enige verantwoording o.m. over de eraan bestede tijd en/of tijdsgebruik tegenover de Klant gehouden te zijn. 9.2 Alle documenten en briefwisseling tussen Partijen dienen aanzien te worden als een onontbeerlijk werkinstrument om Partijen toe te laten hun prestaties conform hun verbintenissen uit te voeren.

10. Onderaanneming

10.1 iValue BVBA heeft het recht om (een deel van) de overeengekomen werken over te dragen dan wel in onderaanneming te geven. De Klant heeft dit recht niet, behoudens andersluidend uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van iValue BVBA. 10.2 iValue BVBA kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten en/of nalatigheden en/of schade, direct dan wel indirect, veroorzaakt door haar onderaannemers/dienstverleners, inclusief voor wat betreft vertragingen in de oplevering, behoudens in geval van eigen zware fout, opzet en/of bedrog.

11. Rechtsverwerking

Het eventueel of zelfs herhaaldelijk toepassen van enig recht kan slechts worden beschouwd als het dulden van een bepaalde toestand en leidt niet tot rechtsverwerking.

12. Netting

12.1 In overeenstemming met de Wet op de Financiële Zekerheden d.d. 15 december 2004, compenseren en verrekenen iValue BVBA en de Klant automatisch en van rechtswege alle actueel bestaande en toekomstige schulden opzichtens elkaar. Dit betekent dat in de permanente relatie tussen iValue BVBA en de Klant steeds maar de grootste schuldvordering per saldo na de voormelde automatische verrekening overblijft. 12.2 Deze schuldvergelijking zal in elk geval tegenstelbaar zijn aan de curator en de overige samenlopende schuldeisers, die zich dus niet zullen kunnen verzetten tegen de door de Klant en iValue BVBA doorgevoerde schuldvergelijking.

13. Opschorting en ontbinding

In geval van enige verandering in de toestand van de Klant, zoals overlijden, omzetting, fusie, overname, overdracht, vereffening, staking van betaling, collectief of minnelijk akkoord, verzoek om uitstel van betaling, stopzetting van activiteit, WCO-procedure, faillissement, beslag of enige andere omstandigheid die het vertrouwen in de kredietwaardigheid van de Klant kan schaden, houdt iValue BVBA zich het recht voor om wegens dat loutere feit: hetzij de uitvoering van één of meerdere overeenkomsten met de Klant op te schorten tot het ogenblik dat de Klant afdoende zekerheden biedt voor zijn betaling; hetzij één of meerdere overeenkomsten met de Klant ontbonden te verklaren vanaf de datum van verzending van de ontbinding, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, onverminderd het recht van iValue BVBA om bijkomende schadevergoeding te vorderen. Alleszins zullen alle openstaande schulden van de Klant vanaf dit ogenblik onmiddellijk opeisbaar worden.

14. Eigendomsrecht, vertrouwelijkheid en intellectuele eigendom

14.1 Alle documenten, plannen, tekeningen, en/of berekeningen, afbeeldingen, know-how, gecreëerde dan wel verkregen rechten of informatie van welke aard ook (“iValue Technology”), alsook alle iValue goederen die zij zou gebruiken in het kader van de levering van haar diensten (waaronder doch niet beperkt tot hardware en/of software van iValue BVBA) die aan de Klant worden verstrekt tijdens de onderhandelingen, de uitvoering of levering van Deliverables en/of andere goederen en diensten, zijn en blijven eigendom van iValue BVBA en kunnen door haar steeds gebruikt, voorzien, veranderd, ontwikkeld, herwerkt worden voor de uitvoering van haar diensten in verschillende concepten, ideeën, methoden, methodologiën, procedures, procédés, know-how, technieken (waaronder doch niet beperkt tot: modellen inzake functie, methode, systeem en data), templates, veralgemeende structuurkenmerken, (vooruitgang en organisatie van) software, gebruikersinterfaces, beeldschermontwerpen, algemene consulting- en software tools, voorzieningen en routines en in werkmethodes van systemen en hun logica en coherentie worden. De iValue Technology, de Deliverables en de eventuele andere iValue goederen mogen aldus steeds door iValue BVBA gebruikt, veranderd, bekend gemaakt of op enige wijze dan ook uitgebaat worden in het kader van haar dienstverlening naar andere Klanten toe (waaronder doch niet beperkt tot het voorzien van diensten en/of het ontwikkelen van programmering en/of materiaal voor andere Klanten). IValue BVBA stemt onder geen beding in met een beperking van haar rechten om i) consulting of andere diensten van om het vene welke aard dan ook te verlenen aan andere personen of entiteiten of ii) met enig verbod om voor zichzelf of andere materiaal te ontwikkelen dat concurrerend of vergelijkbaar is met hetgeen zij geproduceerd of aangeleverd heeft aan andere Klanten, behoudens andersluidend uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord tussen partijen. 14.2 De iValue Technology, de Deliverables en de eventuele andere iValue goederen moet vertrouwelijk behandeld worden. Op het eerste verzoek van iValue BVBA moeten de bovenvermelde stukken, indien zij zich hiertoe lenen vanuit hun aard, worden teruggeven. 14.3 De iValue Technology, de Deliverables en de eventuele andere iValue goederen mogen niet aan derden worden meegedeeld, of (in)direct, geheel of gedeeltelijk worden gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor zij bestemd zijn, tenzij met uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van iValue BVBA. De Klant is aansprakelijk voor elk eventueel misbruik, en iValue BVBA behoudt zich het recht voor schadevergoeding te eisen. 14.4 De verplichting tot vertrouwelijkheid blijft ook na de beëindiging of het einde van de overeenkomst bestaan. 14.5 iValue BVBA verbindt zich er toe naar best vermogen de informatie of kennis die zij van de Klant verworven heeft in het kader van haar dienstverlening voor deze Klant geheim te houden tijdens de duurtijd van de overeenkomst met de Klant, alsook na afloop van de overeenkomst, indien de Klant haar hierom uitdrukkelijk verzoekt. In dat geval zal de door de Klant aan iValue BVBA meegedeelde kennis enkel en alleen gebruikt worden door iValue BVBA voor zover zij hiertoe uitdrukkelijke toestemming heeft bekomen van de Klant. 14.6 De levering van Deliverables en/of andere iValue goederen en/of diensten en/of iValue Technology door iValue BVBA aan de Klant houdt in beginsel geen enkele overdracht in van enig intellectueel eigendomsrecht. De vergoedingen betaald door de Klant houden geen betaling in voor de overdracht van enig zulk recht. De Klant verkrijgt in beginsel enkel een niet-exclusieve, niet-overdraagbare en wereldwijde gebruikslicentie, dit behoudens andersluidende schriftelijke afspraken tussen de Klant en iValue BVBA. Het is verboden om zonder schriftelijke toestemming van iValue BVBA de geleverde Deliverables en/of iValue goederen en/of andere goederen en/of diensten geheel of gedeeltelijk te reproduceren, aan derden mede te delen, bekend te maken of te laten gebruiken, te vertalen, in sublicentie te geven of aan te passen. De Klant is aansprakelijk voor elk eventueel misbruik, en iValue BVBA behoudt zich het recht voor schadevergoeding te eisen.

15. Persoonsgegevens en beeldmateriaal

15.1 De Klant geeft aan iValue BVBA de toelating om de door de Klant verstrekte persoonsgegevens op te nemen in een geautomatiseerd gegevensbestand. Deze gegevens kunnen gebruikt worden met het oog op het voeren van informatie- of promotiecampagnes in verband met de door iValue BVBA aangeboden goederen en diensten. iValue BVBA zal deze gegevens niet verder commercialiseren behoudens uitdrukkelijk akkoord van de Klant. 15.2 De Klant kan steeds om mededeling en verbetering van zijn gegevens vragen. Indien de Klant geen commerciële informatie van iValue BVBA meer wenst te ontvangen, dient de Klant iValue BVBA hiervan op de hoogte te brengen. Kosten voor wijzigingen aan oorspronkelijke gegevens van de Klant, op zijn verzoek ontstaan, worden steeds aangerekend. 15.3 Het is iValue BVBA toegestaan als referentie te verwijzen naar een specifiek bij de Klant aangeleverd project, aangeleverde Deliverables, iValue goederen en/of diensten en iValue Technology, en dit met vermelding van de naam van de klant.

16. Toepasselijk recht en geschillen

Het Belgische recht is van toepassing op alle precontractuele, contractuele en buitencontractuele verhoudingen tussen iValue BVBA en de Klant. Alle mogelijke geschillen en moeilijkheden die zich betreffende de uitvoering en/of uitlegging van deze Overeenkomst zouden voordoen, worden verplicht geregeld door de bevoegde rechtbanken van de zetel van iValue BVBA.

17. Taal

De Nederlandstalige versie van deze Algemene Voorwaarden is de enige authentieke. Deze Algemene Voorwaarden worden aan de klant overgemaakt bij de offerte en zijn daarnaast steeds op eenvoudig verzoek beschikbaar, alsook consulteerbaar op de website van iValue BVBA: www.ivalue.be/algemene voorwaarden.

iValue maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Met de cookies volgen wij en derde partijen jouw internetgedrag binnen onze site. Hiermee tonen we advertenties op basis van jouw interesse en kun je informatie delen via social media. Door op 'OK' te klikken ga je akkoord met deze cookies. Meer info? Bekijk onze policy over cookies Ok, ik ga akkoord